Ansökan

1 Stiftelsen använder ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan utformas således av den sökande själv.

2 Årets ansökningsperiod är 2018-10-15 – – 2018-12-31.

3 Om sökanden är en förening eller annan organisation skall
ansökan innehålla föreningens/organisationens :
namn
gatuadress
postnummer ort
telefonnummer
e-mailadress
samt motsvarande uppgifter om ordföranden och/eller sekreteraren och kassör. Ange gärna också mobiltelefonnummer till förtroendemännen.

4 Om den sökande är en privatperson skall ansökan innehålla
personens :
namn
gatuadress
postnummer ort
telefonnummer
e-mailadress.

5 Ansökan skall innehålla en fullödig beskrivning av vad de sökta medlen skall användas till.

6 De ansökta medlens storlek skall framgå av ansökan.

7 Den sökande skall också lämna uppgift om erhållna eller förväntade bidrag från stat, region, kommun eller från annan/andra fonder.

8 Till ansökan skall bifogas :
– verksamhetsberättelse från från år 2017
– revisionsberättelse från verksamhetsåret 2017
– senaste eventuella besked om slutlig skatt om sådant finns.

9 Stiftelsen beviljar inte några medel till genomförda aktiviteter eller till redan gjorda investeringar.

10 Ansökan skall för att vara giltig
– vara underskriven av sökande samt
– ha inkommit senast måndagen 31 december 2018:

Stiftelsen Grevillis fond
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad
tel 0501-169 39 alt 070-689 15 35