Ansökan

1 Stiftelsen använder fr o m i år ett digitalt ansökningssystem, se länken nedan.

2 Årets ansökningsperiod är 2022-10-17 – – 2022-12-31.

Förbered före ifyllandet, för en sökande som är en förening eller annan organisation
föreningens/organisationens organisationsnummer:
namn
gatuadress
postnummer ort
telefonnummer
e-mailadress
samt motsvarande uppgifter om ordföranden och/eller sekreteraren och kassör. Ange gärna också mobiltelefonnummer till ev förtroendemän.

4 Privatpersoner kan ENDAST ansöka för ändamål som på något sätt kan anses bidra till utvecklingen i det gamla Skaraborgs län.
Sökande ska ange :
namn
gatuadress
postnummer ort
telefonnummer
e-mailadress.

5 Ansökan skall innehålla en fullödig beskrivning av vad medlen skall användas till.

6 De ansökta medlens storlek skall framgå av ansökan.

7 Den sökande skall också lämna uppgift om erhållna eller förväntade bidrag från stat, region, kommun eller från annan/andra fonder.

8 Till ansökan skall bifogas :
– verksamhetsberättelse för år 2021
– revisionsberättelse från verksamhetsåret 2021
– senaste eventuella besked om slutlig skatt när sådant finns.

9 Stiftelsen beviljar inte medel till redan genomförda aktiviteter eller investeringar.

10 Ansökan skall för att vara giltig
– vara signerad med bank-ID av sökande samt
– ha inkommit senast 31 december 2022.

Stiftelsen Grevillis fond
Stig-Göran Dennisson
Västerlånggatan 22
542 30 Mariestad

Tel 070-6436853

stig-goran.d@outlook.com

Länk till ansökan

Samtycke personuppgifter (pdf)