Ansökan

1 Stiftelsen använder ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan utformas således av den sökande själv.

2 Årets ansökningsperiod är 2021-10-15 – – 2021-12-31.

3 Om sökanden är en förening eller annan organisation skall
ansökan innehålla föreningens/organisationens :
namn
gatuadress
postnummer ort
telefonnummer
e-mailadress
samt motsvarande uppgifter om ordföranden och/eller sekreteraren och kassör. Ange gärna också mobiltelefonnummer till förtroendemännen.

4 Privatpersoner kan ENDAST endast ansöka för ändamål som på något sätt kan anses bidra till utvecklingen i det gamla Skaraborgs län.
Sökande ska ange :
namn
gatuadress
postnummer ort
telefonnummer
e-mailadress.

5 Ansökan skall innehålla en fullödig beskrivning av vad de medlen skall användas till.

6 De ansökta medlens storlek skall framgå av ansökan.

7 Den sökande skall också lämna uppgift om erhållna eller förväntade bidrag från stat, region, kommun eller från annan/andra fonder.

8 Till ansökan skall bifogas :
– verksamhetsberättelse för år 2020
– revisionsberättelse från verksamhetsåret 2020
– senaste eventuella besked om slutlig skatt när sådant finns.

Stiftelsen beviljar inte medel till redan genomförda aktiviteter eller investeringar.

10 Ansökan skall för att vara giltig
– vara undertecknad av sökande samt
– ha inkommit senast fredag 31 december 2021 till:

Stiftelsen Grevillis fond
Stig-Göran Dennisson
Västerlånggatan 22
542 30 Mariestad
 
Tel 070-6436853

stig-goran.d@outlook.com