Historik

Gustaf Grevilli föddes i Linköping 28 november 1834 och avled i Mariestad 1 juli 1913. Han blev 1882 disponent vid Katrinefors bruk. Bruket utvecklades under hans ledning och år 1888 startades den första sulfitkoken med en årsproduktion av 100 ton massa.
År 1898 bildade han AB Tidan för tillverkning av unica och unicaprodukter.
G. Grevilli var också kommunalpolitiskt engagerad. Under flera år var han ordförande i Mariestads stadsfullmäktige och ledamot av landstinget.

Grevillis fond stiftades, i ett av G. Grevilli och hans maka Kerstin (född Sandels), den 4 oktober 1912 upprättat testamente. Gällande stadgar för fonden fastställdes av Kungl. Maj:t den 18 juli 1947.
Konstituerande sammanträde för fonden hölls den 8 juli 1935 då fonden växt till de i testamentet föreskrivna 2 mkr. Den första styrelsen bestod av landshövding Axel Ekman, biskop Gustaf Ljunggren, landstingets ordförande Erland von Hofsten, stadsfullmäktiges ordförande John Hedin och disponent Claes Sandels. Dessa bestämde bl.a. att dåvarande Skaraborgsbanken skulle svara för medelsförvaltningen. Sandels utsågs till “förtroendeman” och sekreterare.
Första utdelningen, då avkastningen sammantaget uppgick till i testamentet stipulerade 500 000 kronor ägde rum 4 augusti 1941. Då beslutades bl.a. att uppföra ett hem för pauvres honteux i Mariestad.

Stiftelsen Grevillis fond har delat ut medel följande år: 1941, 1946, 1952, 1956, 1960, 1964, 1966, 1969, 1972, 1975, 1977, 1978 och från 1980 varje år t.o.m. 2023. Fonden har således genomfört 56 utdelningar under perioden från 1941 till och med 2023.
Under tioårsperioden 2011 – 2023 delade stiftelsen ut drygt 80mkr. År 2023 delade stiftelsen ut 7,2mkr till nästan 200 sökande. Sedan år 1992 har stiftelsen sammanlagt delat ut drygt 150 mkr.
Fonden delade 2023, vilket var artonde året i följd, ut fyra stipendier om sammanlagt 100 000 kronor till aktiva idrottsutövare och idrottsledare inom paraidrotten i gamla Skaraborgs län. Två stipendier, om vardera 30 000 kronor, går till en kvinnlig och en manlig idrottare och två, om vardera 20 000 kronor till en manlig respektive en kvinnlig idrottsledare. Fonden utser stipendiaterna på förslag av Västra Götalands Parasportförbund

Stiftelsen Grevillis fond är registrerad vid Länsstyrelsen Västra Götaland. Tillsynsmyndighet är från och med 2012 Länsstyrelsen i Skåne län.