Stadgar för Stiftelsen Grevillis Fond

Stadgarna fastställdes i beslut av Kungl. Maj:t den 18 juli 1947. Därefter har stadgarna ändrats genom permutationer i enlighet med Kammarkollegiets beslut 1998-02-03, 1999-01-18 och 2011-01-19.


Mom 1 Stiftelsens ändamål är att utgöra barmhärtighets- och välgörenhetsfond.
Mom 2 Fondens avkastning skall uteslutande användas till följande ändamål, nämligen ett eller flera för det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län*, särskilt Mariestads samhälle samt samt arbetarna vid Metsä Tissue AB:s verksamhet i Mariestad nyttiga ändamål, dock ej sådana, som böra fyllas genom uttaxering å vederbörande kommuns medlemmar eller ovillkorligen bekostas av kronan, landstinget eller vederbörande kommun. Sådana ändamål kunna vara:
främst välgörande inrättningar av alla slag, så ordnade, att medellösas och behövandes bästa främjas och deras behov tillgodoses
därnäst kostsamma anstalter för befordrande av
1. undervisning, i synnerhet för industriarbetare, samt avsedd att höja handel och industri
2. sundhet och hälsovård
3. anläggning av allmänna platser och deras förskönande m.m.

Mom 3 Fördelning av avkastning, som uppstått under tid, varunder fonden åtnjutit skattefrihet för inkomst av kapital, skall ske under iakttagande jämväl av att ändamål ej tillgodoses utöver den gräns, som skattelagstiftningen förutsätter för stiftelsers ifrågavarande skattefrihet.


Fondens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av de personer, som enligt Gustaf Grevillis och Kerstin Grevillis, född Sandels, testamente av den 4 oktober 1912 skola utgöra styrelse för Grevillis fond, nämligen landshövdingen i Västra Götalands län eller den han sätter i sitt ställe som ordförande, biskopen i Skara stift, en ledamot utsedd av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, representerande det område som före 1 januari 1999 utgjorde Skaraborgs läns landstings verksamhetsområde*, ordföranden i stadsfullmäktige i Mariestad samt verkställande direktören för Metsä Tissue AB.

Styrelsen har sitt säte i Mariestad


För fattande av beslut i styrelsen erfordras, med ett undantag varom förmälan i 8§, att minst fyra ledamöter av styrelsen äro tillstädes och att tre äro om beslut ense.


Stiftelsens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser.


Vid förvaltning av stiftelsens tillgångar skall säkerheten i första hand tillgodoses.


Fondens behållna avkastning må för i 1§ angivna ändamål disponeras varje gång upplupna och influtna räntor å fonden uppgå till sammanlagt 500.000 kronor.


För ändring av dessa stadgar i ett eller annat avseende erfordras enhälligt beslut av samtliga styrelseledamöter.


Fondens verksamhet och förvaltning granskas årligen av auktoriserad revisor som utses av fondens styrelse.

* Med Skaraborgs län och Skaraborgs läns landstings verksamhetsområde avses således kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.